สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ได้มีรับสั่งกับองคตผู้สื่อสารพิเศษของวงวรรณคดีประจำสวิตเซอร์แลนด์ และได้นำลงในหนังสือฉบับเดือนตุลาคม 2490 บางส่วนบางตอน ที่องคตบันทึกไว้ระหว่างได้ไปเข้าเฝ้า สมเด็จพระบรมราชชนนีระหว่างกำลังทรงพรวนดินอยู่รอบต้นบานชื่นในสวนที่พระตำหนักวิลล่าวัฒนา ว่า

"คนดีของใต้ฝ่าพระบาทควรมีคุณสมบัติอย่างไรพะย่ะค่ะ"

ทรงตรัส ตอบว่า

"คนดีของฉันรึจะต้องเป็นคนที่ ไม่พูดปด ไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริษยา

ไม่คดโกงและไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ

แต่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดี ในขอบเขตศีลธรรม"